Európska legislatíva pre rukavice

Pohyb osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) sa v Európskej únii riadi Rámcovou smernicou č. 89/686/EEC o osobných ochranných prostriedkoch, ktorá ukladá zamestnávateľovi povinnosť identifikácie a zváženia rizika poranenia na pracovisku, snahy o jeho elimináciu, informovania zamestnanca a zabezpečenia vhodných OOPP. Smernica určuje tri typy rizika - minimálne, stredné a smrteľné. Podľa tejto klasifikácie sa aj rukavice rozdeľujú do troch kategórií:

  • Rukavice I. kategórie: chránia iba pred minimálnym rizikom. Vyhlásenie o zhode môže vystaviť samotný výrobca alebo dovozca. Označené sú nasledovným spôsobom:


 

  • Rukavice II. kategórie: chránia pred stredným rizikom. Musia byť otestované notifikovaným orgánom, ktorý na ne vydá certifikát. Označené sú nasledovným spôsobom:


 

  • Rukavice III. kategórie: chránia pred smrteľným rizikom. Okrem toho, že musia byť otestované notifikovaným orgánom, ktorý na ne vydá certifikát, tento orgán  pravidelne kontroluje systém zabezpečenia kvality, ktorý výrobca používa pre zaručenie homogénnej výroby. Identifikačné číslo organizácie, ktorá kontrolu vykonáva, je uvedené za znakom CE. Označené sú nasledovným spôsobom: